Card image cap

رویدادهای آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات (1) این رویداد به پایان رسیده است.

این رویداد مخصوص پسران 9 تا 12سال است

مشاهده
Card image cap

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - مهارت کار آفرینی - 98/09/08 این رویداد به پایان رسیده است.

برای سنین 7 تا 13 سال

مشاهده
Card image cap

رویداد کارآفرینی بر بستر فن‌آوری اطلاعات با مشارکت شبکه تیوا آوند این رویداد به پایان رسیده است.

این رویداد مخصوص کودکان 3 تا 6 سال است

مشاهده
Card image cap

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - مهارت کار آفرینی - 98/08/21 این رویداد به پایان رسیده است.

برای سنین 10 تا 13

مشاهده
Card image cap

رویدادهای آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات-کار آفرینی - 980718 این رویداد به پایان رسیده است.

شهید قندی

مشاهده
Card image cap

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - مهارت کار آفرینی - 98/06/11 این رویداد به پایان رسیده است.

مشاهده
Card image cap

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - مهارت کار آفرینی - 98/06/06 -مشهد این رویداد به پایان رسیده است.

مشاهده
Card image cap

رویداد آموزش کودکان در بستر فن‌آوری اطلاعات این رویداد به پایان رسیده است.

مشاهده
Card image cap

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - مهارت کار آفرینی - 98/05/02 -چابهار این رویداد به پایان رسیده است.

مشاهده
Card image cap

رویدادهای آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات(2) این رویداد به پایان رسیده است.

این رویداد مخصوص پسران 9 تا 12سال است

مشاهده